Badanie budynku

ZOBACZ TO, CO NIEWIDZIALNE!

 

Poprzez badania i pomiary możemy skontrolować poprawność parametrów mających kluczowe znaczenie dla oceny jakości budynku pod względem efektywności energetycznej:

  1. Badanie kamerą termowizyjną sprawdza izolacyjność termiczną ścian, dachu, stropu i jej ewentualne braki. Przy zachowaniu pewnych warunków można ilościowo określić współczynnik przenikania ciepła i porównać z obowiązującymi normami;

  2. Badanie szczelności obudowy budynku przy użyciu tzw. „Blower Door Test” (Testowy Wentylator Drzwiowy), specjalistycznego urządzenia weryfikującego czy działanie wentylacji jest zgodne z obowiązującymi normami, mierzącego niekontrolowane ubytki powietrza oraz pomagającemu wskazać miejsca wymagające poprawy.

W obu przypadkach, po przeprowadzeniu zgodnych z polskimi normami badań, dostarczane są raporty opisujące uzyskane wyniki wraz ze zwróceniem uwagi na zaobserwowane usterki.

 

 

Poglądowy schemat badania szczelności powietrznej: zamontowany w otworze drzwiowym wentylator wytwarza podciśnienie, wymuszające napływ powietrza zewnętrznego przez nieszczelności. Badanie przeprowadzane jest zgodnie z polską normą PN-EN13829, która dokładnie określa sposób i warunki wykonania testu.

 

 

 

GWARANTUJEMY WYKONANIE OBIEKTYWNYCH I PROFESJONALNYCH BADAŃ

 

Bardziej znane jest badanie termowizyjne, natomiast mniej popularne badanie szczelności powietrznej domów, również dostarcza wielu istotnych, z punktu widzenia eksploatacji budynku, informacji. Ocenia się, że straty energii spowodowane nieszczelnościami wynoszą 30 do 40% całkowitej energii przeznaczonej do ogrzania pomieszczeń. Jest to szczególnie istotny problem w energooszczędnych domach, z nowymi, oszczędnymi systemami ogrzewania.

Bardzo często w miejscach niekontrolowanych przedmuchów powietrza zewnętrznego, następują spadki temperatur tak duże, że powodują wykraplanie wilgoci na elementach budowlanych. Ich nieuniknionym skutkiem jest pleśń, a następnie rozwój grzyba budowlanego. Grzyby pleśniowe wydzielają różne toksyny, mikrobiologiczne lotne związki organiczne oraz zarodniki, które uznawane są za najgroźniejsze alergeny oraz czynniki chorobotwórcze. Raz zapoczątkowany proces wykraplania wilgoci nie zatrzyma się sam: pogarsza on izolacyjność termiczną materiałów budowlanych powodując ich dewastację, coraz większe straty i problemy.

 

Kontrola poprawności wentylacji oraz zlokalizowanie miejsc nieszczelności powietrznej bez użycia blower door jest praktycznie niemożliwe.

 

              

 SPRAWDZAJĄC DOM PRZED ODBIOREM MASZ PEWNOŚĆ POPRAWNOŚCI WYKONANIA

Podczas przeprowadzania testu, za pomocą wentylatora umieszczanego w miejscu drzwi zewnętrznych, wytwarzane jest w lokalu podciśnienie. Powoduje to przedostawanie się powietrza do wnętrza budynku, poprzez wszystkie nieszczelności. Dzięki utrzymywaniu stałego, zaprogramowanego ciśnienia, specjalistyczne oprogramowanie wylicza ilość infiltrowanego powietrza. Pozwala to na wyznaczenie tak zwanego współczynnika „n50”, czyli ilości wymian powietrza przy różnicy ciśnień wewnętrznego i zewnętrznego w wysokości 50Pa, w czasie 1 godziny.

 

W warunkach podciśnienia widać normalnie niezauważalne problemy

 

Wartość n50 jest określona w warunkach technicznych, i zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. (Dziennik Ustaw Nr 201, Poz. 1238) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozdziale 2.3., Szczelność na przenikanie powietrza, określono że:

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego oraz budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.2. Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej. Wymagana szczelność wynosi:

1) budynki z wentylacją grawitacyjną: n50 ≤ 3,0 

2) budynki z wentylacją mechaniczną: n50 ≤ 1,5 

 

 

Budynki o podwyższonym standardzie energetycznym:

1) dla budynku energooszczędnego n50 < 1,5

2) dla budynku pasywnego n50 < 0,6.

 

 

W warunkach podciśnienia widać normalnie niezauważalne problemy

   

Sprawdzenie szczelności powietrznej jest szczególnie istotne dla domów energooszczędnych, z systemem odzyskuciepła z powietrza (rekuperacją). Nawet niewielkie nieszczelności powodują drastyczne spadki sprawności energetycznej tego systemu. Badania termowizyjne i szczelności powietrznej budynków są obowiązkowe w wielu krajach europejskich, a w Polsce tylko zalecane, dlatego my idziemy o krok na przód i badamy każdy nasz budynek.

 

SKONTROLUJ JAKOŚĆ WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NIE WIERZ NA SŁOWO!

 

Test szczelności najkorzystniej jest przeprowadzić jeszcze w czasie trwania budowy, po zamknięciu budynku, oraz powtórnie po zakończeniu wszystkich prac celem potwierdzenia wyników. Zgodnie z polską normą (PN-EN13829:2002, pod nazwą „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”), badanie można także przeprowadzać dla użytkowanych budynków. Perfect Wood House razem z firmą Gamma-Tech do badań wykorzystuje system światowego lidera, firmy RetroTec Ltd. z USA www.retrotec.pl, model EU1000 Digital Fan wraz o oprzyrządowaniem i dedykowanym oprogramowaniem, zapewniającym dokładne i obiektywne wyniki pomiarów.

W warunkach podciśnienia widać normalnie niezauważalne problemy

   Różnica ciśnień -50Pa

 

Najbardziej polecaną formą badań efektywności energetycznej domu, kontrolującą jednocześnie jakość wykonania prac budowlanych, jest wykonanie badania termowizyjnego równocześnie z badaniem szczelności powietrznej budynku – uzyskujemy dzięki temu bardzo kompleksowy obraz ewentualnych niedociągnięć, powodujących wzrost kosztów eksploatacji oraz stanowiących zagrożenie degradacji materiałów budowlanych.

 

 

Niektóre teksty i zdjęcia wykorzystano dzięki uprzejmości firmy Gamma-Tech

perfect wood house - producent domów prefabrykowanych: domy prefabrykowane z gwarancją, oszczędne domy, tanie w utrzymaniu domy jednorodzinne